Långvarig smärta

En möjlighet att förbättra din förmåga att hantera din livssituation

Spine Center Stockholm Rehab tar emot patienter med långvarig smärta. Arbetet sker i multimodala team och vi som arbetar här är läkare, psykologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, smärtsjuksköterska, kurator och arbetsterapeut. Insatserna planeras och samordnas mot gemensamma mål i nära samarbete med dig som patient.

Vi vet att medicinska, psykologiska och miljömässiga faktorer samverkar och bidrar till utvecklingen av långvariga smärttillstånd. Detta kallas för den biopsykosociala modellen. För att bryta en utveckling mot försämrad livskvalité behöver vi se till hela människan och det är just därför vi arbetar i team bestående av olika professioner. Genom att förändra invanda beteendemönster och stegvis återta meningsfulla aktiviteter kan livet fungera bättre. Smärtan kan finnas kvar efter rehabiliteringen, men brukar inte vara lika dominerande och styrande i livssituationen. Det gör att du kan få möjlighet att göra mer av sådant som är viktigt för dig, både i privatlivet och i arbetslivet.

Rehabiliteringen brukar pågå i 10-14 veckor, men individuella variationer kan förekomma. Att delta i programmet innebär att du är här ca 10-20 timmar/vecka, vilket motsvarar 25-50% av ett heltidsarbete. Du kommer även att behöva avsätta tid för reflektion och övningar hemma. Innehåll och upplägg av rehabiliteringsprogrammet utgår från ditt individuella behov. Exempel på aktiviteter kan vara anpassad fysisk träning med sjukgymnast/fysioterapeut samt beteendeförändringsgrupp med ACT-perspektiv (Acceptance and Commitment Therapy). Många insatser sker i grupp men individuella besök förekommer.

Varför rehabilitering hos oss?

Vi utvärderar kontinuerligt vår rehabilitering genom kvalitetsregistret NRS (Nationella registret för smärtrehabilitering). Våra resultat är bland de bästa i Sverige. Bland annat förbättrar många sin fysiska och psykiska funktion, samt arbetsförmåga efter genomgången rehabilitering.

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en variant av Kognitiv beteendeterapi (KBT). ACT är en behandlingsmodell där man tränar upp sin förmåga att hantera svårigheter och hinder för att därmed lättare kunna leva det liv man vill leva . ACT fokuserar på både förändrings- och acceptansstrategier.

ACT anses idag ha gott vetenskapligt stöd för ett flertal olika svårigheter, framförallt långvarig smärta.

Behandlingen består av totalt 8-10 sessioner i grupp. Två timmar är avsatta för varje gruppsession och inkluderar en rast på c:a 15 min.

Målsättningen med programmet är att lära sig att använda ett mer framkomligt förhållningssätt till smärta och andra obehagliga upplevelser (t.ex. oro, ångest och trötthet) för att kunna göra mer av det som du tycker är viktigt och meningsfullt i ditt liv.

Under kursen kommer vi att öva på olika psykologiska färdigheter som t.ex. förmågan att iaktta/observera det som pågår i stunden. Syftet är att öka medvetenheten om hur olika faktorer påverkar det vi gör och därmed öka möjligheten att göra ett mer medvetet val hur jag vill agera istället för att låta autopiloten få styra.

Utrymme kommer att ges för att formulera vad som är betydelsefullt i just ditt liv, och hur du vill agera i olika situationer. En stor del av det egna arbetet innebär sen att omsätta sina livsvärden i sitt dagliga liv genom att stegvis börja göra mer av det som känns viktigt och meningsfullt.

Förändringsarbetet medför ibland att oro och rädsla för ökad smärta, att misslyckas, eller att inte bli förstådd eller accepterad av sin omgivning. Detta är naturligt när man försöker genomföra förändringar.

Hög grad av närvaro är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i behandlingen.

I behandlingen ingår även att arbeta med hemuppgifter mellan sessionerna. Detta arbete är mycket betydelsefullt för behandlingens resultat. Arbetet på egen hand följs upp under sessionerna och ett aktivt deltagande under sessionerna är också förknippat med goda behandlingsresultat.


BK - Basal kroppskännedom

Syftet med behandlingen är att bli mer medveten om vårt hållnings-, spännings- och rörelsemönster och att upptäcka, förstå och stärka våra egna inneboende resurser.

Mental närvaro – att vara ” här och nu ” är centralt i behandlingen. Hur väl vi uppfattar vår kropp och kan förstå vad olika sensationer betyder ger oss egna möjligheter att påverka vår hälsa och bibehålla ett ökat välmående.

Basal kroppskännedom ( BK) är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Behandlingen utförs genom enkla övningar i rörelse och i stillhet, anpassade efter människan anatomiska förutsättningar och naturliga sätt att röra sig.

Västerländsk biomedicinsk kunskap vävs samman med österländska rörelsetraditioner som meditation och tai chi.


Fysisk aktivitet - Basal kroppskännedom

Vid långvariga smärtbesvär är det ett flertal faktorer som inverkar på vår förmåga att använda kroppen. Smärta och stress ger en fysiologisk reaktion som i sin tur ger ökad spänningsgrad i muskulatur.

Det är också vanligt med tankar om att vissa rörelser eller aktiviteter kan vara skadliga, vilket kan resultera i att du blir än mer spänd.

Långvariga smärtbesvär brukar leda till en påverkad kroppsuppfattning och anpassade rörelsemönster. Mycket av detta är bra strategier vid akut kortvarig smärta men leder ofta till ökade svårigheter att hantera långvariga smärtbesvär.

Undvikande, oro, och negativa tankar om sig själv, framtiden och sin förmåga är vanligt. Det påverkar livskvalitén negativt.


 Frågor och svar

Vad ska jag tänka på innan jag kommer till Rehab på bedömning?

1) Du behöver fundera över om du känner dig medicinskt färdigutredd. Med det menar vi att du inte söker utredning eller operation utan vill få hjälp att kunna bli mer aktiv och hantera din livssituation bättre. I så fall är smärtrehabilitering lämpligt.

2) Du behöver ta ställning till om du har möjlighet att delta i en rehabilitering som pågår under 3 månader, vara borta 25-50% från din vanliga sysselsättning och närvara 2-3 ggr/vecka 2-4 timmar åt gången. I så fall är smärtrehabilitering lämpligt.

Hitta hit

Svar:

Vi finns på Karlavägen 108, våning 4. Det finns goda förbindelser med kollektivtrafik.

Vad kostar det att gå på rehabilitering?

Svar:

Vi har avtal med Stockholms läns landsting och frikort gäller. Ta med legitimation till ditt besök.

Vart hör jag av mig vid frånvaro?

Svar:

Lämna återbud så tidigt som möjligt så vi hinner boka in andra patienter som önskar tid hos oss. Maila återbud till våra sekreterare på rs@spinecenter.se eller ring 08-509 028 99

Vad händer på första bedömningsdagen?

Svar:

Du kommer under ditt första besök hos oss att träffa läkare, psykolog och fysioterapeut samt ev smärtsjuksköterska. Läkaren gör en medicinsk undersökning, psykologen en psykologisk kartläggning och fysioterapeuten undersöker din fysiska funktion.

Bedömningsdagen varar kl. 08.00-14.00. I våra lokaler serveras det kaffe och te och du kan gärna ta med en frukt eller smörgås som mellanmål. Du har en paus kl. 12.00 - 13.00 för lunch, det finns lunchrestaurang och livsmedelsaffär i närheten.

I de flesta fall får du samma dag återkoppling om du erbjuds en plats i rehabiliteringsprogrammet. Ibland kan det dock behövas en förlängd bedömning. Om du tackar ja till att delta får du ett datum för start och ett schema med dig hem. Läkare kan skriva intyget till försäkringskassan angående förebyggande sjukpenning eller sjukskrivning.

Här kan du läsa angående ersättning från FK den tiden du är borta från arbete för rehabilitering. Länk till annan webbplats.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.