Kvalitet & resultat

Kvalitetpolicy

Miljöpolicy

Smärtrehablitering

KVALITETSPOLICY

Vår verksamhetsidé är att erbjuda högkvalitativ, evidensbaserad bedömning, utredning och behandling av alla sjukdomstillstånd i hals-, bröst- och ländryggen, undantaget trauma och tumörer.

Verksamheten skall bedrivas med hög kompetens, minsta möjliga komplikationer, bästa möjliga vård och största möjliga kostnadseffektivitet inom ramen för aktuella lagar och andra krav.

Verksamheten skall arbeta med väldefinierade processer i vårdkedjan, där viktiga hörnstenar i kvalitetsarbetet är avvikelsehantering, risk- och händelseanalys samt egenkontroll och ständiga förbättringar.

Från det ögonblick där patienten får sin första kontakt med oss till dess att han/hon är färdigbehandlad skall hon/han få ett professionellt bemötande och omvårdnad. Vidare skall kliniken erbjuda patienten hög tillgänglighet och god information om väntetider, vårdförlopp och förväntat behandlingsresultat.

Vår ambition är att ha en full transparens gentemot våra kunder genom att återrapportera behandlingsresultat och kundnöjdhet.

Miljöpolicy för GHP Stockholm Spine Center AB (SSC)

SSC skall, inom ramen för vår verksamhet, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpolicyn utgör grunden för vårt miljöarbete som bygger på ständiga förbättringar. SSC ska fortsatt vara miljöcertifierat.

Vi ska därför:

  • Följa lagar, förordningar och myndighetskrav.
  • Förebygga miljöbelastningen av läkemedel, anestesigaser och kemikalier.
  • Minska miljöbelastningen vid användningen av engångsmaterial.
  • Minska och förebygga avfallet.
  • Förebygga miljöbelastningen genom att släcka lampor och stänga av datorer.
  • Utveckla och använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen

Upplands Väsby 6 maj 2022.

Resultat efter avslutad rehabilitering

Resultaten gällande smärtupplevelse och förmåga att hantera sin livssituation mäts direkt i samband med att rehabiliteringen avslutas samt 1 år efter avlutat rehabilitering.

Registrering av samtliga patienter sker i det nationella kvalitetsregistret NRS. (Nationella Registret över Smärtrehabilitering)

Patienternas utvärdering av rehabiliteringen visar att de är nöjda med bemötande, delaktighet i rehabilteringen samt teamets arbete kring deras situation. Smärtupplevelsen minskar och förmågan att hantera situationen i stort ökar efter rehabiliterning.

Patienter som genomgår rehabiliterinförbättras avseende upplevt psykiskt och fysiskt mående, smärtupplevelse, upplevd hälsa och förmåga att hantera konsekvenser av långvarig smärta. Denna förbättring verkar stabil över tid när jämförelser görs över tid.

Källa: Nationella registret över smärtrehabilitering NRS

Ur Nationellt Register över Smärtrehabilitering(NRS) rapport 2022 del 1

 

Ur NRS rapport 2022 del 1


NRS-rapport avslut 210101-220927


NRS-rapport avslut 210101-220927

 

Livskvalitet

Att mäta livskvalité är svårt. Det finns en vedertagen mätmetod genom ett frågeformulär som heter EQ5D. Här ser man en ökning av livskvalité hos Spine Centers patienter från 0,283 till 0,616. Vid jämförelse med alla deltagande enheter i NRS där en ökning från 0,276 till 0,433 har Spine Center ett mycket bra resultat.

Värden över 0,6 är kopplat till ökad arbetsförmåga. Normalpopulationen ligger över 0,7 i EQ5D-index.

NRS-rapport avslut 210101-220927

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.