Kvalitet genom specialisering

Fibromyalgi


Vi sätter alla i fokus

Fibromyalgi är ett smärttillstånd som karakteriseras av långvarig migrerande utbredd smärta, ömhet, sömnstörning och uttalad trötthet.
80% av patienterna har långvarig lokaliserad smärta i grunden, exempelvis en WAD –skada, långvarig lumbago eller cervikalgi. Andra faktorer som stress, fysisk och psykisk belastning samt dålig sömn kan också bidra till spridning av smärta i kroppen.

Cirka 2% av befolkningen drabbas av fibromyalgi och majoriteten av dem är kvinnor.

Hos oss finns hela vårdkedjan, här träffar patienten läkare, psykolog, sjukgymnast, kurator och smärtsjuksköterska. Alla med stor erfarenhet av långvarig generaliserad smärtproblematik.

Framträdande symptom

  • Generaliserad smärta (i muskler och leder)
  • Generaliserad ömhet
  • Muskulär uttröttbarhet
  • Trötthet
  • Sömnstörning
  • Morgonstelhet

  Övriga symptom

  • Nedsatt minne och koncentration
  • Stressöverkänslighet
  • Psykiska symptom(depression/ångest)

  Idag finns inga välfungerande läkemedel för att behandla fibromyalgi. Enligt en SBU-rapport från 2010 är den bästa metoden för att höja livskvalitén hos patienter med fibromyalgi multimodal rehabilitering. Vi är väldigt stolta över våra resultat från Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS) som visar att vår klinik är en av de bästa smärtrehabiliteringsklinikerna i Sverige.

  Våra resultat sticker framförallt ut i mätningen av livskvalitet (EQ-5D), självskattning av upplevd hälsa (SF36) och multidimensionell mätning av smärta (MPI) där man jämför patientens egna skattningar vid start, avslut och uppföljning efter ett år. Läs gärna mer om våra resultat på www.ucr.uu.se/nrslänk till annan webbplats


   Före rehabilitering

  Vad ska jag tänka på innan jag kommer till Rehab på bedömning?

  1) Du behöver fundera över om du känner dig medicinskt färdigutredd. Med det menar vi att du inte söker utredning eller operation utan vill få hjälp att kunna bli mer aktiv och hantera din livssituation bättre. I så fall är smärtrehabilitering lämpligt.

  2) Du behöver ta ställning till om du har möjlighet att delta i en rehabilitering som pågår under 3 månader, vara borta 25-50% från din vanliga sysselsättning och närvara 2-3 ggr/vecka 2-4 timmar åt gången. I så fall är smärtrehabilitering lämpligt.

  Hitta hit

  Svar:

  Vi finns på Karlavägen 108, våning 4. Det finns goda förbindelser med kollektivtrafik.

  Vad kostar det att gå på rehabilitering?

  Svar:

  Vi har avtal med Stockholms läns landsting och frikort gäller. Ta med legitimation till ditt besök.

  Vart hör jag av mig vid frånvaro?

  Svar:

  Lämna återbud så tidigt som möjligt så vi hinner boka in andra patienter som önskar tid hos oss. Maila återbud till våra sekreterare på rs@spinecenter.se eller ring 08-509 027 00, tonval 3.

  Vad händer på första bedömningsdagen?

  Svar:

  Du kommer under ditt första besök hos oss att träffa läkare, psykolog och fysioterapeut samt ev smärtsjuksköterska. Läkaren gör en medicinsk undersökning, psykologen en psykologisk kartläggning och fysioterapeuten undersöker din fysiska funktion.

  Bedömningsdagen varar kl. 08.00-14.00. I våra lokaler serveras det kaffe och te och du kan gärna ta med en frukt eller smörgås som mellanmål. Du har en paus kl. 12.00 - 13.00 för lunch, det finns lunchrestaurang och livsmedelsaffär i närheten.

  I de flesta fall får du samma dag återkoppling om du erbjuds en plats i rehabiliteringsprogrammet. Ibland kan det dock behövas en förlängd bedömning. Om du tackar ja till att delta får du ett datum för start och ett schema med dig hem. Läkare kan skriva intyget till försäkringskassan angående förebyggande sjukpenning eller sjukskrivning.

  Här kan du läsa angående ersättning från FK den tiden du är borta från arbete för rehabilitering.länk till annan webbplats

   

   

  Under rehabilitering

  Vad gör vi på SSC Rehabilitering?

  Vi vill uppmuntra dig att genom aktivt deltagande utnyttja och utveckla din funktionsförmåga, både i ditt privata liv och i ditt arbetsliv. Det team du träffade på bedömningsdagen kommer att hjälpa dig med utformningen av din rehabilitering och kommer att kalla dig till utvärderingsmöten under behandlingens gång.

   

   

  ACT

  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en variant av Kognitiv beteendeterapi (KBT). ACT är en behandlingsmodell där man tränar upp sin förmåga att hantera svårigheter och hinder för att därmed lättare kunna leva det liv man vill leva . ACT fokuserar på både förändrings- och acceptansstrategier.

  LÄS MER

  ACT anses idag ha gott vetenskapligt stöd för ett flertal olika svårigheter, framförallt långvarig smärta.

  Behandlingen består av totalt 8-10 sessioner i grupp. Två timmar är avsatta för varje gruppsession och inkluderar en rast på c:a 15 min.

  Målsättningen med programmet är att lära sig att använda ett mer framkomligt förhållningssätt till smärta och andra obehagliga upplevelser (t.ex. oro, ångest och trötthet) för att kunna göra mer av det som du tycker är viktigt och meningsfullt i ditt liv.

  Under kursen kommer vi att öva på olika psykologiska färdigheter som t.ex. förmågan att iaktta/observera det som pågår i stunden. Syftet är att öka medvetenheten om hur olika faktorer påverkar det vi gör och därmed öka möjligheten att göra ett mer medvetet val hur jag vill agera istället för att låta autopiloten få styra.

  Utrymme kommer att ges för att formulera vad som är betydelsefullt i just ditt liv, och hur du vill agera i olika situationer. En stor del av det egna arbetet innebär sen att omsätta sina livsvärden i sitt dagliga liv genom att stegvis börja göra mer av det som känns viktigt och meningsfullt.

  Förändringsarbetet medför ibland att oro och rädsla för ökad smärta, att misslyckas, eller att inte bli förstådd eller accepterad av sin omgivning. Detta är naturligt när man försöker genomföra förändringar.

  Hög grad av närvaro är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i behandlingen.

  I behandlingen ingår även att arbeta med hemuppgifter mellan sessionerna. Detta arbete är mycket betydelsefullt för behandlingens resultat. Arbetet på egen hand följs upp under sessionerna och ett aktivt deltagande under sessionerna är också förknippat med goda behandlingsresultat.

   

  BK (Basal kroppskännedom)

  Syftet med behandlingen är att bli mer medveten om vårt hållnings-, spännings- och rörelsemönster och att upptäcka, förstå och stärka våra egna inneboende resurser.

  Mental närvaro – att vara ” här och nu ” är centralt i behandlingen. Hur väl vi uppfattar vår kropp och kan förstå vad olika sensationer betyder ger oss egna möjligheter att påverka vår hälsa och bibehålla ett ökat välmående.

   

  LÄS MER

  Basal kroppskännedom ( BK) är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Behandlingen utförs genom enkla övningar i rörelse och i stillhet, anpassade efter människan anatomiska förutsättningar och naturliga sätt att röra sig. Västerländsk biomedicinsk kunskap vävs samman med österländska rörelsetraditioner som meditation och tai chi. BK handlar om vår hållning, balans och koordination samt de muskulära spänningsförhållandena i kroppen. I behandlingen ges också utrymme för reflektion vilket ger ytterligare möjlighet att medvetandegöra upplevelser från övandet och att öva sig i att sätta ord på dessa.

   

  Fysisk aktivitet vid långvariga smärtbesvär

  Vid långvariga smärtbesvär är det ett flertal faktorer som inverkar på vår förmåga att använda kroppen. Smärta och stress ger en fysiologisk reaktion som i sin tur ger ökad spänningsgrad i muskulatur. Det är också vanligt med tankar om att vissa rörelser eller aktiviteter kan vara skadliga, vilket kan resultera i att du blir än mer spänd.

   

  LÄS MER

  Långvariga smärtbesvär brukar leda till en påverkad kroppsuppfattning och anpassade rörelsemönster. Mycket av detta är bra strategier vid akut kortvarig smärta men leder ofta till ökade svårigheter att hantera långvariga smärtbesvär. Undvikande, oro, och negativa tankar om sig själv, framtiden och sin förmåga är vanligt. Det påverkar livskvalitén negativt.

  Vår filosofi angående träning bygger på idén om uppbyggnad av ”rygg- och nacksjälvförtroende”. Det sker i träning där vi i små steg anpassar belastningen under guidning. Vi arbetar med att öka förståelsen för hur du kan röra och belasta kroppen trots en smärtproblematik. Vidare arbetar vi med balans mellan belastning och återhämtning samt en förbättrad kroppskännedom. Syftet är att du ska lära dig använda kroppen mer funktionellt i träning, arbete och vardag.

   

  Efter rehabilitering

  Vad händer efter rehabiliteringen?

  Svar:

  För oss är det viktigt att rehabiliteringen inte slutar vid avslutande samtal, istället är det då din rehabilitering fortsätter på egen hand. Cirka tre månader efter avslut kommer vi att kalla dig till ett booster-möte. Där följer vi upp vilka steg du har tagit och vilka hinder som du mött. Vi kommer också att be dig fylla i ett NRS frågeformulär vid avslut och efter 1 år. Det är viktigt att följa upp kvalitén på arbetet vi gör och utveckla rehabiliteringsvården. Det ger oss också möjlighet att jämföra rehabiliteringsvården i Sverige. Vi du se vårt resultat

  Kan jag höra av mig till er efter rehabiliteringen?

  Svar:

  Det finns möjlighet för dig att ta kontakt med oss vid två tillfällen innan 1-årsuppföljning för vägledning i din fortsatta rehabiliteringsprocess.

   

   

  KONTAKTA OSS

  08-50 90 27 00 (Menyval 3)


  Telefontider

  Måndag - torsdag 08.00-11.30 och 13.00-14.00
  Fredag 08.00-11.30

  Adress

  Karlavägen 108
  115 26 Stockholm

  Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.