Stockholm
Spine Center

För dig som vårdgivare

Rehab för personer med LÅNGVARIG SMÄRTA

Stockholm Spine Center Rehab (SSCR) tar emot patienter med långvarig smärta i de fall kirurgi eller andra medicinska insatser inte är aktuella. Arbetet sker i multimodala team, bestående av läkare, psykolog, sjukgymnast, smärtsjuksköterska och kurator. Insatserna planeras och samordnas mot ett gemensamt mål i nära samarbete med dig som patient.

Vi arbetar enligt den biopsykosociala modellen som innebär ett synsätt som tar hänsyn till såväl medicinska, psykologiska och miljömässiga faktorer som bidrar till utvecklingen av långvariga smärttillstånd.

Långvarig smärta är svår att påverka eller ta bort. Smärtupplevelsen är också kopplad till situationen och sammanhanget vi befinner oss i. Smärta är en varningssignal som får oss att försöka vidta åtgärder i syfte att minska obehaget. Trots anpassningar kvarstår ofta smärtan. På lite sikt kan det innebära att livet krymper, vilket har betydelse för hur vi upplever vår livssituation.

Fokus för rehabiliteringen är att bryta denna utveckling. Genom att förändra invanda beteendemönster och stegvis återta meningsfulla aktiviteter kan livskvalitén öka. Smärtan kan alltså kvarstå efter rehabilitering men brukar inte vara lika dominerande och styrande i livssituationen. Målsättningen med rehabiliteringen är att kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv trots närvaro av smärta.

Rehabiliteringen pågår under 12 veckor med viss individuell variation. Innehåll och upplägg av rehabiliteringsprogrammet utgår från det individuella behovet. Exempel på aktiviteter kan vara anpassad fysisk träning med vägledning av fysioterapeut och smärthantering utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi)och ACT (Acceptace and commitment therapy). Många insatser sker i grupp men även individuella besök förekommer.

Ett av teamen på SSCR har specialiserat sig på fibromyalgi och generaliserad (spridd) smärta. Fibromyalgiteamet drivs av smärtspecialist Med. Dr Diana Kadetoff. I teamet ingår läkare, psykolog, sjukgymnast och smärtsjuksköterska, alla med lång erfarenhet av långvarig generaliserad smärtproblematik. Teamet arbetar utifrån ovan beskrivna modell och med samma målsättning som i övriga team. Programmet sträcker sig över 14 veckor och exempel på aktiviteter är balans och kroppskännedom, mindfulness, individuellt anpassad styrketräning och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Deltagande i programmet innebär en tidsmässig omfattning som beräknas till 50% av ett heltidsarbete. Det innebär att man behöver vara sjukskriven eller erhålla rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan på halvtid. Intyg för rehabiliteringsersättning utfärdas av våra teamläkare.

De flesta kommer till SSCR på remiss, t ex från sin husläkare, eller via intern remiss från kirurg på SSC. Man skall vara färdigutredd för att SSCR skall acceptera remissen, vilket innebär att inga andra åtgärder eller utredningar pågår eller planeras.

När remissen har accepterats skickas en kallelse för bedömningsamtal hos läkare, psykolog och sjukgymnast. Syftet är att göra en smärtanalys och bedöma behov, förutsättningar, och ev. hinder för deltagande i rehabiliteringen.

När du har träffat alla i teamet sker en återkoppling. Teamet informerar om vad de har kommit fram till och det är också ett tillfälle till att ställa frågor och diskutera fortsatt planering.

Om beslutet innebär att rehabilitering ska påbörjas brukar en teamansvarig utses som har ansvar för att tillsammans med pat. göra en mer detaljerad planering. Rehabiliteringen inleds därefter med ett informationsmöte kring praktiska detaljer, ansvar och åtaganden för vårdgivare och patient.

 

Smärtrehab
Dr. Diana Kadetoff har doktorerat på en avhandling om fibomyalgi 2012 med proffesor Eva Kosek som handledare och fortsätter nu med forskning på Stockholm Spine Center med anknytning till Instititionen för Klinisk Neurovetenskap på Karolinska Institutet.

 

Pat. med stress och utmattningssyndrom har möjlighet att få bedömning av vår samarbetspartner – Stressmottagningen (tidigare vid KI). Remisser skickas till Stockholms Spine Center.

 

Du som vårdgivare finner remissmallen här (ladda ner direkt genom att klicka)

För att undvika rundgång av patienter  är det viktigt att du remitterar till endast en vårdgivare åt gången. Observera att detta är ett vårdval och att det är patientens val av vårdgivare som gäller. Har patienten redan blivit bedömd eller genomgått rehabilitering hos annan vårdgivare inom detta vårdval ange detta i remissen.

 

Kontakt: Stockholm Spine Center, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm
Mer information: Carin Gustafsson, Smärtsjuksköterska. Telefon 08-509 028 05