Rehab

Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Vi sätter alla i fokus

Stockholm Spine Center Rehab (SSCR) tar emot patienter med långvarig smärta i de fall kirurgi eller andra medicinska insatser inte är aktuella. Arbetet sker i multimodala team, bestående av läkare, psykolog, sjukgymnast, smärtsjuksköterska och kurator. Insatserna planeras och samordnas mot ett gemensamt mål i nära samarbete med dig som patient.

Vi arbetar enligt den biopsykosociala modellen som innebär ett synsätt som tar hänsyn till såväl medicinska, psykologiska och miljömässiga faktorer som bidrar till utvecklingen av långvariga smärttillstånd.

walking

Fokus för rehabiliteringen är att bryta denna utveckling. Genom att förändra invanda beteendemönster och stegvis återta meningsfulla aktiviteter kan livskvalitén öka. Smärtan kan alltså kvarstå efter rehabilitering men brukar inte vara lika dominerande och styrande i livssituationen. Målsättningen med rehabiliteringen är att kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv trots närvaro av smärta.

Rehabiliteringen pågår under 12 veckor med viss individuell variation. Innehåll och upplägg av rehabiliteringsprogrammet utgår från det individuella behovet. Exempel på aktiviteter kan vara anpassad fysisk träning med vägledning av fysioterapeut och smärthantering utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi)och ACT (Acceptace and commitment therapy). Många insatser sker i grupp men även individuella besök förekommer.

Deltagande i programmet innebär en tidsmässig omfattning som beräknas till 25-50% av ett heltidsarbete.

Stress och/eller utmattningssyndrom?

I Vårdvalet samarbetar vi med Stressmottagningen som tar emot patienter med utmattningssyndrom. Remissen skickas till oss och vi vidarebefordrar till dem. För ytterligare information se hemsidan www.stressmottagningen.se