Stockholm
Spine Center

Värdegrund

Det är ett ständigt pågående arbete som vi hoppas ska genomsyra vår verksamhet.

VärdegrundDet är ett ständigt pågående arbete som vi hoppas ska genomsyra vår verksamhet.

Vår värdegrund kan sammanfattas med våra fyra värdeord respekt, tydlighet, utveckling och trovärdighet. Dessa värden gäller så väl internt - inom vår organisation - som externt gentemot patienter, andra vårdgivare och organisationer.

Inom Stockholm Spine Center menar vi att respekt och tydlighet lägger grunden för ett gott samarbete där alla kan känna glädje och engagemang i att utveckla kliniken så att vår vision blir trovärdig - både internt och externt: Stockholm Spine Center skapar förebilden för multiprofessionell behandling av rygg- och nackbesvär.

Respekt

Respekt för varandra är en förutsättning för gott samarbetsklimat, både med patienter, arbetskamrater och externa kontakter. Respekt är en tvåvägskommunikation. Respekt är att följa gemensamma överenskommelser.

Patienter är oftast i beroendeställning. Att vårdgivaren då visar respekt och tillit är oerhört viktigt för patienter med rygg- och nacksmärta. Men respekt för patienten är också att kunna ställa motiverade krav, och omvänt att leva upp till motiverade krav från patienten.

Tydlighet

Tydlighet är grunden för god kommunikation och därmed samarbete. Det är allas ansvar att påtala otydligheter. Kritik (positiv eller negativ) ska vara tydlig, direkt, konstruktiv och ges med värme.

Gentemot patienter och vårdgrannar har vi ett professionellt ansvar att vara tydliga i vår kommunikation och underlätta för dem att vara tydliga mot oss.

Utveckling

Vi måste vara i ständig utveckling för att uppnå vår vision. Vi ska vara forskningsaktiva och ligga i frontlinjen med nya tekniker och metoder. Vi ska sträva efter optimal logistik och kostnadseffektivitet. Detta kommer även patienterna till gagn.

Utveckling är lika viktigt för individen som för företaget och de hör samman. Vi ska därför stödja all personal så att de känner sig motiverade att utveckla både sin del av verksamheten och sig själva. Vi vill vara en arbetsplats med god arbetsmiljö, där man mår bra. Givetvis ska även detta komma patienterna till gagn.

Trovärdighet

Vi ska vara trovärdiga i alla våra kontakter såväl externt som internt. Därför ska den vård vi ger utgå från vetenskap och beprövad klinisk erfarenhet.

Är vi resultatinriktade så är vi också trovärdiga. Det räcker inte enbart med god vilja - det är resultaten (i vid mening) som räknas.

Det innebär att vi kontinuerligt ska följa upp våra resultat och utvärdera dessa. Vi ska vara öppna med våra resultat, både mot beställare och mot patienter.

God kvalitet ger goda resultat. Därför följer vi upp en rad kvalitetsparametrar och ska ha minst lika bra resultat på motsvarande patientgrupp som någon annan klinik.

Vi anser att god kvalité på sikt ger god ekonomi för företaget och samhället. I det enskilda fallet går dock resultatet före ekonomin.

Vi ska vara trovärdiga i vår strävan att uppnå vår vision.