Miljö

Miljöpolicy för Stockholm Spine Center AB (SSC)

SSC skall, inom ramen för vår verksamhet, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpolicyn utgör grunden för vårt miljöarbete.

Vi ska därför:

  • Följa lagar, förordningar och myndighetskrav
  • Förebygga miljöbelastningen av läkemedel, anestesigaser och kemikalier
  • Minska miljöbelastningen vid användningen av engångsmaterial
  • Källsortera vårt avfall
  • Förebygga miljöbelastningen genom att släcka lampor och stänga av datorer
  • Utveckla och använda IT-stöd för att minska pappersförbrukningen

Stockholm den 15 januari 2013

 

Miljöarbete

Miljöarbetet vid Stockholm Spine Center

Interteklogga

Stockholm Spine Centers miljöledningssystem har granskats av SEMKO Certification AB och uppfyller kraven i SS-EN ISO 14001:2004. Certifikatet utfärdades den 27/6-16. Du hittar certifikatet här.

Miljöledningssystemet revideras årligen av en extern miljörevisor, certifiering gäller till och med den 14/8-2018.

Miljögruppen sammanträder normalt en gång varje månad. Interna revisioner genomförs årligen liksom en ledningsgenomgång där ledningssystemet utvärderas. Utvärderingen omfattar en bedömning av möjligheter till förbättringar och behovet av ändringar i ledningssystemet, till exempel innehållet i miljöpolicyn och miljömålen (se nedan).

Våra miljömål är 2015 att minska förskrivningen av Diklofenak som ersätts med likvärdigt preparat. Våra förskrivare har eller kommer att gå SLL webbutbildning som handlar om läkemedels påverkan på miljön. Vi arbetar även med att minska onödiga transporter av blodprover till KS laboratorium.

 

Arbetsmiljö

På Stockholm Spine Center strävar vi efter att ha en bra arbetsmiljö med nöjd och välmående personal. Den hierarkilösa tillvaron gör att varje individ känner sig bekväm i att göra sin röst hörd. Vägen från beslut till utförande är kort. Därför så blir hinder i våra arbetsmetoder/miljö snabbt åtgärdade.